Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden FABB WEBSHOP

1. Toepasselijkheid

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Koper: ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met FABB in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
Producten: het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van FABB alsmede op alle met FABB aangegane overeenkomsten en bestellingen op afstand tussen ondernemer en koper.
3. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
4. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
5. Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door FABB is ingestemd.
6. De internetsites van FABB richten zich uitsluitend op de Nederlandse markt.
7. FABB behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
8. Door het gebruik van de internetsites van FABB en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
9. FABB is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de koper.

 

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. De aanbiedingen zijn vrijblijvend. FABB is gerechtigd de aanbiedingen te wijzigen en aan te passen.
3. De aanbiedingen bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als FABB gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden FABB niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in de aanbiedingen zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. FABB kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
6. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële koper tot het doen van een aanbod. FABB is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
7. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
8. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
9. Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in artikel 2.6 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
- de potentiële koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data aan FABB via elektronische weg verzonden. Deze zijn door FABB ontvangen.
- de potentiële koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen;
- een offerte is door de koper getekend en door FABB ontvangen ingeval door FABB een op naam gestelde offerte is uitgebracht.
10. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door FABB herroepen worden in geval de koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal FABB de koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.
11. Koper en FABB komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.6, 2.9  en 2.10 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van FABB gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
12. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. FABB garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
13. Indien FABB niet aan de leveringstermijn van 30 dagen kan voldoen, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden. De koper zal hiervoor zelf contact op moeten nemen met FABB.

3. Prijzen

1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
3. De koper is de prijs verschuldigd die FABB in haar bevestiging conform artikel 2.10 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door FABB worden gecorrigeerd.
4. Bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen, deze staan vermeld bij het afrekenscherm, voordat er afgerekend wordt. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de koper medegedeeld.
5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door FABB.
6. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
7. In afwijking van het vorige lid kan FABB producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar FABB geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
8. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
9. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
10. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is FABB niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.


4. Betaling

1. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
- Vooruitbetaling
- Creditcard (VISA, Mastercard)
- iDeal
FABB kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
2. Van de beschikbare betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden -waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authenticatie en autorisatie van de potentiële koper- is voldaan.
3. In het geval door FABB een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder als dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4. Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. FABB is geen partij in de relatie tussen de koper en de kaartuitgever.
5. Bij niet of niet tijdige betaling door koper is koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden tot aan de dag van algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
6. Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die FABB, als gevolg van de niet nakoming door de koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

5. Levering en leveringstijd

1. Een afgeronde en betaalde bestelling wordt indien mogelijk dezelfde dag verstuurd. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Genoemde levertijden gelden slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. FABB kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
2. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is, door de koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
3. Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper.
5. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
6. Indien de levering in gedeelten geschiedt heeft FABB het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

6. Gebreken en Klachttermijn

1. De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 7 dagen na levering (of binnen 7 dagen na factuurdatum indien de producten niet aan koper (konden) worden geleverd), aan FABB ter kennisgeving worden gebracht.
2. Bij FABB ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door FABB binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de (consument)koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. Een klacht schort de verplichtingen van FABB niet op, tenzij FABB schriftelijk anders aangeeft.
4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door FABB, zal FABB naar haar keuze óf de geleverde producten kosteloos vervangen óf repareren.

7. Afkoelperiode, Herroeping en Ruiling

1. De consument koper kan binnen veertien (14) dagen, tien (10) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroeping recht uitoefenen. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren, kan er na overleg met FABB aanspraak gemaakt worden op het herroeping recht. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
2. FABB is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
3. Het ruilen van producten die uitsluitend op verzoek van koper door FABB voor koper worden besteld of vervaardigd of tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de afnemer is niet mogelijk.
4. Indien het product niet conform de voorwaarden is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd.

8. Eigendomsvoorbehoud

1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met FABB is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
2. De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

9. Garantie en aansprakelijkheid

1. In beginsel geldt voor door FABB geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient koper binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, FABB in kennis te stellen. Consument-Kopers komen de rechten toe zoals die in Boek 7, titel 1, afdelingen 1 - 7 BW zijn opgenomen.
2. FABB is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. FABB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
3. Indien FABB om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
- Indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
- Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van FABB of de fabrikant zijn verricht;
- Indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
- Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
5. De Koper is gehouden FABB te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen FABB zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen.
6. Het is mogelijk dat FABB op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. FABB is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.
7. Op demonstratiemodellen kan een verminderde garantie van toepassing zijn.
8. Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de koper. FABB streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.
9. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt de koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de koper deze onderzoekskosten zes (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan FABB.

10. Intellectuele eigendom

1. De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij FABB, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële wetenswaardigheden, methoden en concepten. 
3. Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van FABB.
4. Het is de koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FABB, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

11. Persoonsgegevens

1. FABB zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat het privacy beleid.
2. FABB neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van FABB, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

13. Geschillenregeling en beslechting

1. Wanneer de koper een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is FABB aan deze keuze gebonden. Wanneer FABB dat wil, zal de koper binnen vijf (5) weken na een daartoe door FABB schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij of zij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt FABB de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf (5) weken, dan is zij gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
2. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. Haar beslissingen geschieden bij wege van bindend advies.

14. Diverse bepalingen

1. FABB is gevestigd op Havenstraat 305-H,127 GD Huizen en geregistreerd bij de Kamer van koophandel te Amsterdam onder nr 63124424. Het BTW-identificatie nummer is NL855102767B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan FABB op bovenstaand adres of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.
2. De getoonde informatie op deze website wordt door FABB met uiterste precisie samengesteld. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de publicaties onvolledig of onjuist zijn. De informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
FABB accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt. Ook kan er geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor het gebruik van informatie of schade, direct of indirect ontstaan.
FABB is voor sommige informatie afhankelijk van andere informatiebronnen. Er zal geen aansprakelijkheid zijn voor de juistheid hiervan en er is geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten.
FABB stelt alles in werking om deze website optimaal te laten functioneren, er wordt geen verantwoording gesteld aan disfunctioneren.

Algemene Voorwaarden FABB, 1 februari 2019